نویسنده : سرباز مرده ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٧

دوستان سلام این مطلب رو از سایتی گرفتم که متاسفانه نمی تونم اسمش رو بگم چون یه خرده اسمش صحنه داره ، ببخشید :

 

الهــــی! به مــــــردان در خانه ات  **   !به آن زن ذلیلان فـــــرزانــــــه ات!

به آنانکه بـا امـــــر "روحی فداک  **  "!نشیننـد وسبـــــــــــــزی نمایند پاک
!

به آنانکـه از بیـــــــخ وبن زی ذیند  **  !شـب وروز با امــــــر زن می زیند
!

به آنانکه مرعــــــــــوب مادر زنند  **  !ز اخـلاق نیکـــــــــوش دم می زنند
!

بـه آن شیــــــــــــر مردان با پیشبند  **  !کـه در ظـــرف شستن به تاب وتبند
!

بـه آنانکه در بچّــــــــــه داری تکند   ** !یلان عوض کــــــــــــردن پوشکند
!

بـه آنانکه بی امــــــــــــر واذن عیال   ** نیاید در از جیبشان یک ریــــــــال
!

بـه آنانکه با ذوق وشــــــــــوق تمـام  **  به مـــادر زن خود بگویند: مـــام
(!)

بـه آنانکه دارند بــــا افتخـــــــــــــار   ** نشان ایزو...نه!"زی ذی نه هزار
"!

بــه آنانکه دامـــــــن رفــو می کنند  **  !ز بعــد رفــــــــویش اُتـــو می کنند
!

به آنانــکه درگیــــر ســــوزن نخند  **  !گرفتـــــــــــار پخت و پـــز مطبخند
!

بـــه آن قرمــــــــه سبزی پزان قدر!  **  به آن مادران به ظاهــــــــــر پدر
(!)

الهـــــــــی! بــه آه دل زن ذلیــــــل  **  !به آن اشک چشمان "ممّــد سبیل
"(!)

به تنهای مــردان که از لنگـــه کفش  **  چو جیــــــــغ عیالاتشان شـــد بنفش
!

:
که مارا بــر این عهـــد کن استوار  **  !از این زن ذلیلی مکــن برکنـــــــار
!

به زی ذی جماعت نما لطف خاص  **  !نفرما از این یـوغ مــــــارا خلاص

 

کلمات کلیدی :زن ذلیل