این برج پنجاه سانتی به کمک چند صد تیکه شیشه کوچیک ساخته شده!