نویسنده : سرباز مرده ; ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٩

نوشته زیر نامه ای است که مرحوم میرزا محمد الویری به مرحوم احمدخان امیر حسینی سیف الممالک فرمانده فوج قاهر خلج نگاشته و از شروع تا خاتمه نامه تمام از حروف بی نقطه الفبا انتخاب و در نوع خود از شاهکارهای ادب زبان پارسی به شمار می آید. انگیزه نامه و موضوع آن قلت در آمد و کثرت عائله و تنگی معیشت بوده و در زمان ناصرالدین شاه نوشته شده است.

 

 

هوالاحد

 

سر سلسله امرا را کردگار احد، امر و عمر سرمد دهاد. دعا گو محمد ساوه ای در کلک و مداد ساحرم و در علم و سواد ماهر. ملک الملوک کلامم و معلم مسائل حلال و حرام. در کل ممالک محروسه اسم و رسم دارم. درهرعلم معلم و در هراصل موسسم .در کلک عماد دومم درعالم، درعلم وحکم مسلم کل امم سرسلسله اهل کمالم اما کوطالع کامکار و کو مرد کرم؟

 

 

دلمرده آلام دهرم. کوه کوه دردها در دل دارم. مدام در دام وام، و علی الدوام در ورطه آلام دهرم هر سحر و مسا در واهمه و وسواس که مداح که گردم و کرا واسطه کار آرم که مهامم را اصلاح دهد و دو سه ماهم آسوده دارد. مکرر داد کمال دادم و در هر مورد مدح معرکه ها کردم. همه گوهر همه در، همه لاله همه گل، همه عطار روح همه سرور دل، اما لال را مکالمه و کررا سامعه و کور را مطالعه آمد. همه را طلا سوده در محک ادراک آورده احساس مس کردم و لامساس گو آمدم. اما علامه دهرم، ملولم و محسود و عوام کالحمار محمود و مسرور ...

 

لا اله الا الله وحده وحده دلا در گله مسدود دار در همه حال که کارهای همه عکس مدعا آمد علاوه همه دردها و سرآمد کل معرکه ها عروس مهر در آرامگاه حمل در آمد. عالم و عام لام و کرام، صالح و طالح، صادر و وارد، کودک و سالدار، گدا و مالدار، همه در اصلاح اهل و اولاد و هر کس هر هوس در معامله و سودا دارد آماده و اطعمه و هر سماط گرد آورده، حلوا و کاک، سرکه و ساک، کره و عسل، سمک و حمل، گرمک و کاهو، دلمه و کوکو، امرود و آلو، الی کلم کدو، همه در راه، مکر دعاگو که در کل محرومم و در حکم کاالمعدوم. اگر موهوم و معلول معدل سه صاع و دو درم ارده گردد حامد و مسرورم. مگر کرم سر کار اعلی که سرالولد و سرالوالد در او طلوع کرده و دادرس آمده، درد ها دوا، وامها ادا و کامها روا گردد.

 

 

له طول عمر کطول المطر سواء له الدرهم، و که المدر دهد مرد را کام دل کردگار همه عمر آسوده و کامکار دل آرا همه کار و کردار او ملک در سما مادح کار او طول الله عمره و دمره حاسده، هلک اعدانه، اعطه ماله، اصلح احواله و اسعد اولاده مدام السماء

کلمات کلیدی :نامه و کلمات کلیدی :شاهکار و کلمات کلیدی :نامه بی نقطه
نویسنده : سرباز مرده ; ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٢

کلمات کلیدی :عکس و کلمات کلیدی :ونیز و کلمات کلیدی :venice
نویسنده : سرباز مرده ; ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٥

امروز دوست نازنینی واسم پیامکی فرستاد که خیلی ازش خوشم اومد! گفتم بد نیست واسه شما هم بذارمش!

 

تا که بودیم، نبودیم کسی / کشت ما را غم بی هم نفسی

تا که رفتیم، همه یار شدند / خفته‌ایم و همه بیدار شدند

قدر آیینه بدانیم چو هست / نه در آن وقت که اقبال شکست

 

 

این شعر رو چند سال پیش از یکی از اقوام شنیدم!

 

در عجبم از این مردم، این مردم پست / این طایفه‌ی زنده کش مرده پرست

تا هست به ذلت بکشندش به جفا / چون مرد، به عزت ببرندش سر دست

کلمات کلیدی :پیامک