نویسنده : سرباز مرده ; ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢٢

معنی: دوستی جاهلانه که موجب زیان و ضرر گردد.

ماجرا: گویند مردی در اثر نجات دادن خرسی از چنگال اژدها با او طرح الفت ریخت. روزی آن مرد به خواب رفت و خرس که مراقب او بود مگس ها را از سروصورت او دور می کرد. اما هرچه مگسها را دور می کرد دوباره باز می آمدند تا اینکه خرس، خشمگین و عصبانی شد و قطعه سنگ بزرگی را برداشته و برای زدن به مگس ها چنان به صورت آن مرد کوبید که او را هلاک و نابود کرد. از آن پس "دوستی خاله خرسه" ضرب المثلی شد برای احتراز از معاشرت با افراد نادان. مولوی این داستان را در دفتر دوم مثنوی چنین بازگو می کند:

اژدهـــــایی خـــــرس را در می کشیـــــد / شیــر مـــردی رفت و فریادش رسید

خـــرس هم از اژدهــــا چـــــون وارهیــد / وان کـَرم زان مــرد مردانــــه بدیــــد

چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار / شــــد مــــلازم در پــــی آن بردابـــار

آن مسلمـــــان ســــرنهــــاد از خستــــگی / خــرس حــــارس گشت از دلبستگی

شخص خُفت و خـــرس میراندش مگــس / و ز ستیـــز آمـــد مگس زو باز پس

چنــــــد بـــــارش رانــد از روی جـــــوان / و آن مگــــس پـس باز می آمد دوان

خشمگین شد با مگــــس خــــرس و برفت / برگرفت از کوه سنگی سخت زفت

سنـــگ آورد و مگـــــس را دیــــــد بـــــاز / بــــر رخ خفتــــه گرفتــه جای ساز

بـرگـــــرفت آن آسیـــــا سنـــــگ و بـــــزد / بر مگس تا آن مگــــس واپــس خزد

سنـــــگ روی خفتــــــه را خشخــاش کرد / این مثل برجمله عالــــم فــــاش کرد

مهر ابله ابله مهــر خـــــرس آمـــــد یقیـــــن / کین او مهرست و مهـر اوست کین

کلمات کلیدی :دوستی خاله خرسه
نویسنده : سرباز مرده ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٧

دوستان سلام این مطلب رو از سایتی گرفتم که متاسفانه نمی تونم اسمش رو بگم چون یه خرده اسمش صحنه داره ، ببخشید :

 

الهــــی! به مــــــردان در خانه ات  **   !به آن زن ذلیلان فـــــرزانــــــه ات!

به آنانکه بـا امـــــر "روحی فداک  **  "!نشیننـد وسبـــــــــــــزی نمایند پاک
!

به آنانکـه از بیـــــــخ وبن زی ذیند  **  !شـب وروز با امــــــر زن می زیند
!

به آنانکه مرعــــــــــوب مادر زنند  **  !ز اخـلاق نیکـــــــــوش دم می زنند
!

بـه آن شیــــــــــــر مردان با پیشبند  **  !کـه در ظـــرف شستن به تاب وتبند
!

بـه آنانکه در بچّــــــــــه داری تکند   ** !یلان عوض کــــــــــــردن پوشکند
!

بـه آنانکه بی امــــــــــــر واذن عیال   ** نیاید در از جیبشان یک ریــــــــال
!

بـه آنانکه با ذوق وشــــــــــوق تمـام  **  به مـــادر زن خود بگویند: مـــام
(!)

بـه آنانکه دارند بــــا افتخـــــــــــــار   ** نشان ایزو...نه!"زی ذی نه هزار
"!

بــه آنانکه دامـــــــن رفــو می کنند  **  !ز بعــد رفــــــــویش اُتـــو می کنند
!

به آنانــکه درگیــــر ســــوزن نخند  **  !گرفتـــــــــــار پخت و پـــز مطبخند
!

بـــه آن قرمــــــــه سبزی پزان قدر!  **  به آن مادران به ظاهــــــــــر پدر
(!)

الهـــــــــی! بــه آه دل زن ذلیــــــل  **  !به آن اشک چشمان "ممّــد سبیل
"(!)

به تنهای مــردان که از لنگـــه کفش  **  چو جیــــــــغ عیالاتشان شـــد بنفش
!

:
که مارا بــر این عهـــد کن استوار  **  !از این زن ذلیلی مکــن برکنـــــــار
!

به زی ذی جماعت نما لطف خاص  **  !نفرما از این یـوغ مــــــارا خلاص

 

کلمات کلیدی :زن ذلیل